Освітня програма 2016

Освітні компоненти:

Обов'язкові компоненти освітньої програми:

Історія та культура України

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Філософія

Іноземна мова

Вища математика

Фізика

Хімія

Інформатика та програмування

Комп'ютерна практика

Теоретична механіка

Опір матеріалів

Теорія механізмів і машин

Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка

Економіка підприємства

Електротехніка та електропостачання

Основи автоматизації, метрології та стандартизації в нафтогазовому комплексі

Основи екології в нафтогазовій галузі

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

Гідравліка

Матеріалознавство

Механіка машин

Курсова робота "Механіка машин"

Термодинаміка та теплопередача

Основи геології

Основи геодезії

Нафтогазова механіка

Математичне моделювання процесів нафтогазовидобування і нафтогазопостачання

Видобування нафти і газу

Буріння нафтових і газових свердловин

Нафтогазове обладнання

Морські нафтогазові технології

Основи наукових досліджень

Основи транспортування і зберігання вуглеводнів

Спорудження трубопроводів

Геодезична практика

Технологічна практика

Виробнича практика

Переддипломна практика

Дипломна робота

 

Будівництво та цивільна інженерія (Теплогазопостачання і вентиляція)

Магістерський рівень освіти

Освітні програми: