2020 рік

Статті

(Фахові, Scopus, Web of ScienceIndex Copernicus)

♦ 

Тези конференцій

♦ 

2019 рік

Статті

(Фахові, Scopus, Web of Science, Index Copernicus)

♦ Mathematical Principles for Predicting Reliability Control Parameters of Pipe Armature for Transport Energy Systems / Ivan Kaptsov, Volodimir Kotukh, Nataliy Kaptsova, Yuriy Pakhomov, Katerina Paleyeva // International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-8, Issue-2S11, September 2019, рр. 2285 – 2288. https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i2S11/B12540982S1119.pdf

♦ Victoria Grankina, Olga Maliavina, Aleksandr Romashko, and Roman Tkachenkо /Lecture Notes in Civil Engineering. Proceeding of CEE/ Environmental Engineering. Correction Factor for the Calculation on Consumable Heat Energy taking into Consideration Climatic pattern of the Ukrainian Regions /2019. Volume 47. https://doi/org/10/1007/978-3-030-27011-7-34

♦ Дослідження тепловіддачі та гідравлічного опору у стрічково-поточних каналах панельних пластинчастих теплообмінників / Л. Л. Товажнянський [ та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Innovation researches in students’ scientific work : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 21. – С. 10-14.

♦ Конструктивно-технологічні рішення транспортування високов’язкої нафти трубопро-відним транспортом / І.І. Капцов, О.І. Наливайко, О.В. Ромашко, Р.Б. Ткаченко// Комунальне господарство міст – К.: Техніка. − Т.6. Вип. 152. − 2019. – С. 48–57. https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/download/5490/5412/

♦ Тампонажні матеріали розширювані під час твердіння / В. М. Орловський // Зб. наукових праць УкрДГРІ – К.: 2019. – № 3–4. – С. 106-113

Тези конференцій

♦ XVII International Scientific Conference Lviv-Kosice-Rzeszow Current Issues of Civil and Enviromental Engineering.Correction Factor for the Calculation on Consumable Heat Energy taking into Consideration Climatic pattern of the Ukrainian Regions. Lviv. Semptember 11-13 2019.

♦ Аналіз умов роботи підігрівної установки гарячого водопостачання мікрорайону / Алексахін О.О., Бобловський О.В., Гордієнко О.П. // Тези доповідей XXVII міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я». Частина 1, Харків 2019, НТУ «ХПІ». с. 235

♦ Використання геоінформаційних систем для підвищення ефективності експлуатації центральних теплових пунктів / Малявіна О. М. // ІІІ Міжнародна науково-технічна конфе-ренція «Актуальні проблеми енерго-ресурсозбереження та екології», 11-12 грудня 2019 р. Одеська державна академія будівництва та архітектури (ОДАБА)

♦ Дослідження основних причин витоків газу на підземних газопроводах / В. С. Сідак, О. М. Слатова, В.М. Супонєв // Тези міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю кафедри хімії ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – С. 83.

♦ Заходи з попередження і усунення АСПВ у покладах нафти горизонту В-20 Римарівського родовища / О. В. Ромашко, О. І. Наливайко, Капцова Н, І. // Тези міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю кафедри хімії ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 2019. – С. 95.

♦ Заходи попередження і усунення АСПВ у покладах нафти горизонту В-20 Римарівського родовища» / Р. Б. Ткаченко, О.В. Ромашко, О.І. Наливайко, І.І. Капцова // Актуальні питання хімії та інтегрованих технологій: матеріали між нар. наук.-практ. конф., присвяченої 80-річчю кафедри хімії ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім.. О.М. Бекетова, 2019. – С. 95.

♦ Математичні методи дослідження параметрів надійності трубної арматури для транспортних енергетичних систем / Н. І. Капцова, К. М. Палєєва, // Тези міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю кафедри хімії ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 2019. – С. 93

♦ Моніторинг впливу корозії на підземні газопроводи та математичний прогноз витоків газу від корозії / В. С. Сідак, О. М. Слатова, Ю. Ф. Бронєвський // Тези міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю кафедри хімії ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – С. 78.

♦ Оптимізація критеріїв оцінки режимних параметрів енергоефективності систем теплопостачання / К. М. Палєєва, В. Г. Котух // Тези міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю кафедри хімії ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 2019. – С. 14.

♦ Підвищення ефективності роботи каміну / Алексахін О.О., Бобловський О.В., Єна С.В., Гордієнко О.П. // Тези доповідей XXVII міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я». Частина 1, Харків 2019, НТУ «ХПІ». с. 236

♦ Підвищення надійності функціонування систем логічного управління в нафтогазовій галузі / Ю. В. Пахомов, І. І. Капцов // Тези міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю кафедри хімії ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 2019. – С. 92

♦ Підвищення якості термостійких тампонажних матеріалів / В. М. Орловський // Геотехнології . – Харків: НТУ ХПІ, 2019. – № 1 (2). – 16-21

♦ Промислові та екологічні проблеми застосування технології ГРП при видобуванні сланцевого газу / Р. Б. Ткаченко, О. І. Наливайко, О. В. Ромашко // Тези міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю кафедри хімії ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 2019. – С. 94

♦ Промислові та екологічні проблеми застосування технології ГРП при видобуванні сланцевого газу / Р. Б. Ткаченко, О. І. Наливайко, О. В. Ромашко // Тези міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю кафедри хімії ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 2019. – С. 94

♦ Розробка тампонажних матеріалів пониженої густини / В. М. Орловський // Тези міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю кафедри хімії ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 2019. – С. 96

♦ Розробка тампонажних матеріалів пониженої густини / В. С. Сідак, О. М. Слатова, М.В.Тішкова // Тези міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю кафедри хімії ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – С. 142.

♦ Технологічна концепція оцінки ефективності трубної арматури магістральних газопроводів з урахуванням комплексу енергетичних показників / В. Котух, Н. Капцова, М. Мордовенко, К. Палєєва, Є. Суліма // III-я Міжнародна конференція «Виробництво & Мехатронні Системи 2019», м. Харків, 24-25 жовтня 2019 р. – Харків : ХНУРЕ, 2019. – С. 64 – 68

♦ 

 

 

2018 рік

Статті

(Фахові, Scopus, Web of Science, Index Copernicus)

♦ Increasing the accuracy in determining the basis foundation compressibility / Nataliia Kostochka, Iryna Miroshnychenko, Oleksandr Nalyvayko / International Journal of Engineering & Technology, 7 (3.2) (2018) 209-214 Website: www. sciencepubco.com/index.php/IJET doi: Research paper, Short communication, Review, Technical paper

♦ Information model of registration and analysis of technological factors arising during final processing of products of transport pipeline systems / Котух В. Г., Пахомов Ю. В., Капцова Н. І., Косенко В. Н. // International Journal of Engineering and Technology (UAE), ISSN: 2227-524X,  Vol. 7, No 2.23 (2018), Special Issue 23. – India, 2018. – С. 73-76. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85045915760&origin=AuthorNamesList&txGid=db490004f9dcc5834c3a9d7b625574d6

♦ Magnetic field influence technologies on high-paraffin crude oil in the pipeline with different caliber / O.Nalyvaiko, Yu.Vynnykov, R.Petrash, L. Nalyvaiko, N. Ichanska, V.Chyhyriov // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering, − 2018.–Issue 1(50). – P.208 –213 (Index Copernicus). http://znp.nupp.edu.ua/files/archive/ua/50_2018/26.pdf

♦ Визначення енергетично оптимальних режимів роботи поршневих газоперекачувальних агрегатів на компресорних станціях / О. М. Слатова, Н. І. Капцова // Комунальне господарство міст. – Харків, 2018. Вип. 139. – С. 147-151. http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_tech_2017_139_31

♦ До питання ефективності використання трубної арматури транспортних трубопровідних систем за техніко-економічним критерієм / Капцов І. І., Котух В. Г., Капцова Н. І., Палєєва К. М., Мартиненко Є. О. // Комунальне господарство міст. – Харків, 2018. Вип. 142. – С. 32-39. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=kgm%5Ftech%5F2018%5F142%5F8

♦ Методика визначення втрат газу на компресорних станціях і при продуванні газопроводів / О. М. Слатова, Н. І. Капцова // Комунальне господарство міст. – Харків. 2018, Вип. 139. – С. 143-146. http://nbuv.gov.ua/UJRN/

♦ Моніторинг відмов на газорозподільних пунктах. Розробка макету з комбінованими регуляторами / Сідак В. С., Слатова О. М.  // Комунальне господарство міст - науково-технічний збірник; Випуск 7 (146)- 2018 Харків: ХНУМХ ім. О. М. Бекетова, 2018 – С.184 -192. http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_tech_2018_7_34

♦ Орловський В. М., Савик В. М., Молчанов П. О., Похилко А. М. Simplified plugging material. – Науковий вісник НТУ Дніпровська політехніка. – Дніпро, 2018. – № 4. (Skopus) http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26073/1/O_Aleksandrova_U_Lavryk_NV_4_IFF.pdf

♦ Режими роботи підігрівної установки гарячого водопостачання мікрорайону при утепленні будівель / О. О. Алексахін, О. В. Бобловський, Р. В. Столяр-Марченко, А. В. Скребець // Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». – Харків, 2018. – Випуск 146. – С. 243-247 http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_tech_2018_7_44

♦ Сідак В. С., Слатова О. М. Моніторинг відмов на газорозподільних пунктах. Розробка макету з комбінованими регуляторами // Комунальне господарство міст - науково-технічний збірник; Випуск 7 (146)- 2018 Харків: ХНУМХ ім. О. М. Бекетова, 2018 – С.184 -192. http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_tech_2018_7_34

Тези конференцій

♦ Аналіз пошкоджуваності подавального та зворотного трубопроводів магістральних теплових мереж/ Малявина О. М. // ІІ Міжнародна науково-технічна конференцію «Актуальні проблеми енергоресурсо-збереження та екології» м. Одеса, 2018.

♦ Моделювання ефективних енергозберігаючих режимів функціонування систем подачі та розподілу води / Хренов О. М., Гранкіна В. В., Федоров М. В., Міланко В. А. // Збірник праць конференції тез доповідей ІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми енерго-ресурсозбереження та екології» 12-13 грудня 2018 р., м. Одеса

♦ Моделювання режимів спільного функціонування прямої та зворотної мережі систем теплопостачання / Хренов О. М., Гранкіка В. В., Федоров М. В., Міланко В. А. // Збірник праць конференції тез доповідей ІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми енерго-ресурсозбереження та екології», 12-13 грудня 2018 р., м. Одеса

2017 рік

Статті

(Фахові, Scopus, Web of Science, Index Copernicus)

♦ Consideration of the process healing of vermiculite. // Atinyan A., Bukhanova K., Tkachenko R // Consideration of the process healing of vermiculite. «Theoretical and experimental aspects of revealing and solving the current issues of fundamental sciences» peer-reviewedmaterials digest (collective monograph) published following the results of the CXLIII International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Physics and Mathematics, Chemistry, Earth and Space Sciences. – London, May 26 – May 31, 2017.

♦ Research in to the process of preparation of Ukrainian coal by the oil aggregation method. /V. Biletskyi, P. Molchanov, M. Sokur, G. Gayko, V. Savyk, V. Orlovskyy, M. Liakh, T. Yatsyshyn, R. Fursa // Восточно–Европейский журнал передових технологий. – 2017.- Vol 3, № 5 (87). – P. 45-53. (Skopus). http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vejpte_2017_3(5)__8

♦ Romashko O. / Application of fire retardant solutions, concretes and fillings wth using of the Ukrainian vermiculite // Atinyan A., Bukhanova K., Tkachenko R. // ORT Publishing, Schwieberdinger str. 59 70435 Stuttgart, Germany. European applied Sciences. Section 13 – Technical sciences.#3/2017.

♦ Technology of magnetic field in fluence on high paraffin oil in different diameters pipelines / Nalivaiko O.I., Ichanska N.V., Petrash R.V., Chyhyrev V.V. // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building,Civil Engineering. – Полтава : ПолтНТУ. – 2017. – Вип.2. (Index Copernicus).

♦ Білецький В. С., Молчанов П. О., Шпильовий Л., Орловський В. М. Дослідження механізму контакту агрегатоутворю-ючих об’єктів при масляній агрегації тонкодисперсного вугілля. –  Mining of Mineral Deposits. 2017, Volume 11, Issue 4. – С. 19 – 28. (Web of Seince). https://doi.org/10.15407/mining11.04.019

♦ Наливайко О. І. / Застосування тампонажних гідрофобних розчинів «RAN-M» групи «RAMSINKS-2М» для уникнення флюїдопроявів / Наливайко О. І., Мельніков О. Л., Наливайко Л. Г., Петраш Р. В., Хівренко В. М. // – Збірник наукових праць. Галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава: ПолтНТУ. – 2017. – № 2 (49). –  С. 295 – 301 (Index Copernicus). https://doi.org/10.26906/znp.2017.49.857

♦ Определение расхода сетевой воды для микрорайона при переходе к двухтрубной системе теплоснабжения / А. А. Алексахин, А. В. Бобловский // Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст».. – Харків, 2017. – Випуск 134. – С. 65-68 http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_tech_2017_134_14

♦ Оптимизация технологических режимов работы локальных подсистем инженерной сети / Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. – Харків : НТУ«ХПІ», 2017. – № 19(1241). – С.107–113. ISSN 2079-5459. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpimtck_2017_19_18

♦ Орловський В. М., Похилко А. М. Моделювання міцності цементного каменю з полегшеного тампонажного матеріалу . – Гірничий вісник. Науково-технічний збірник. – Випуск 102. – Кривий Ріг, 2017. – С. 119. (Index Copernicus). http://nbuv.gov.ua/UJRN/girvi_2017_102_24

♦ Орловський В. М., Похилко А. М. Модифікований тампонажний матеріал зниженої густини. – Мінеральні ресурси України. – К.: 2017. – № 3. – С. 40-43. (Index Copernicus). http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mru_2017_3_10

♦ Орловський В. М., Похилко А. М. Полегшені тампонажні суміші. – Мінеральні ресурси України. – К.: 2018. – № 3. – С. 42-45. (Index Copernicus). http://ukrdgri.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/mru_03_2018_08.pdf

♦ Седак В. С. «Исследование влияния электро-химической коррозии на подземные газопровод. Прогноз утечек газа от коррозии» //  Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. Том 1. Випуск 118 (1) Харків: ХНУМХ ім. О. М. Бекетова, 2017. – С. 147 – 151. https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/issue/view/108

♦ Сідак В. С. Дослідження впливу якості газу на стійкість роботи пілотних регуляторів тиску // Комунальне господарство міст - науково-технічний збірник; Випуск 139' 2017 Харків: ХНУМХ ім. О. М. Бекетова, 2017. – С. 152-160. https://eprints.kname.edu.ua/48419/

♦ Структурная и параметрическая оптимизация  локальной подсистемы инженерной сети / Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. – Харків : НТУ«ХПІ», 2017. – № 20(1242). – С.48–53. ISSN 2411-2798. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/31164 

Тези конференцій

♦ Аналіз джерел енергозбереження при експлуатації газоперекачувальних агрегатів з газотурбінним приводом / Ільченко Б.С., Прищепо І. О. // Матеріали ХVІ Міжнародної науково-технічної конференції «Удосконалювання енергоустановок методами математичного і фізичного моделювання», 10-14 вересня 2017р.  Харків, Україна/

♦ Запобігання прояву осмотичного процесу щодо виникнення механізму диферентційних прихоплень бурильної колони при бурінні нафтових і газових свердловин / Наливайко O. I., Матвіенко О. М., Хакімов Л. З. / Міжнародна конференція – Буріння і розкриття пластів –GeoDrilling II // – П.: ПолНТУ, – 2017. С. 5.

♦ Моделирование режимов функционирования локальних подсистем инженерных сетей Информационные системы и технологии ИСТ 2017:  6-я международная научн.-практ. конференция (Харьков – Коблево 2017 г. ): тези доклада / ХНУРЭ -Харьков, 2017 - с.98-99.

♦ Попередня оцінка впливу добавки «ramsinks-2m» на утворення газогідратів / В. В. Клименко, В. В. Мартиненко, О. О. Микитюк, О. І. Наливайко. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017. – 228 с. с 200-104.

♦ Ремонт міських газопроводів з використанням клеїв / Редько О. Ф., Капцова Н. І. // Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми енергоре-сурсозбереження та екології», збірник наукових праць «Вісник ОДАБа», 10 – 11 жовтня, 2017. – Одеса. 2017. – С. 28-29

2016 рік

Статті

(Фахові, Scopus, Web of Science, Index Copernicus)

♦ Information model for forecasting of technical condition and diagnostics of products exemplified by gas industry / M.A. Miroshnyk, V.G. Kotukh, V.A. Kosenko, Yu. V. Pakhomov // Комунальне господарство міст – Вип. 126. – 2016. – с. 28 – 31. https://eprints.kname.edu.ua/39155/

♦ Marina Miroshnyk, Vladimir Kotukh, Natalia Kaptsova Information Analisis of Energy Performance and Factor Affecting the Serviceability of Products Illustrated by the Example in Gas Industry TCSET2016, Februaru 23–26, 2016, lviv-Slavske, Ukraine (Skopus). https://ieeexplore.ieee.org/document/7452081

♦ V. G. Kotukh, Yu. V. Pakhomov Construction of Distributed Information Management Sustems for Accounting and Control of Energy Consumption at the Example of Gas Telecommunications and Radio Engineering, Skopus Volume 75, 2016, Number 7 325- 332 pp, USA (Skopus). http://www.dl.begellhouse.com/journals/0632a9d54950b268,0af7229767098278,519a1a6e62414b52.html

♦ Yuzbashyan А. Two Types of Welded Plate Heat Exchangers for Efficient Heat Recovery in Industry / O. Arsenyeva, L. Tovazhnynskyy, P. Kapustenko, A. Yuzbashyan, P. Arsenyev // Applied Thermal Engineering. – 2016. – V. 105. – P. 763–773.

♦ Еffect of magnetic field equipment (MAU-1) on asphalt, resin and paraffin deposits / О. І. Наливайко, А. М. Мангура, Л. Г. Наливайко, І. А. Єрмакова, А. І. Резніченко // – Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво.) / ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка. – Вип. 1(46). – Полтава: ПолтНТУ,2016. – С. 271–278 (Index Copernicus). ttp://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/28

♦ Нубарян С.М. Повышение надежности и эффективности функционирования газораспределительных станций / В. В. Гранкіна, С. М. Нубарян // Науково-технічий збірник "Комунальне господарство міст". – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, № 128, 2016. – С. 37-43 (фахове). http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_tech_2016_128_9

♦ Орловський В. М., Похилко А. М., Дмитренко В. І. Розроблення термостійких полегшених і легких тампонажних матеріалів. – Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – Випуск 3. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – С. 79-84. http://nbuv.gov.ua/UJRN/rrngr_2016_3_11

♦ Орловський В. М., Похилко А. М., Крицький В. В. Нові тампонажні композиції зниженої густини. – Зб. наукових праць УкрДГРІ. – К.: 2016. – № 4. – С. 107-114 http://nbuv.gov.ua/UJRN/UDGRI_2016_4_10

♦ Разработка усовершенствованной конструкции съемного дренажного устройства для удаления жидкости из газопровода под давленим / И. И. Капцов, В.А. Коляденко, И. А. Шапарь // – Науковий вісник будівництва. – Харків, 2016. № 1. – С. 146-149. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvb_2016_1_33

♦ Технологічна концепція забезпечення надійності і довговічності трубної арматури транспортних трубопровідних систем за критерієм технологічної спадковості / Мірошник М. А., Котух В. Г., Капцова Н. І., Косенко В.Н. // Комунальне господарство міст: Науково-технічний збірник Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова. – Харків. 2016. Вип. 128. – С. 13-16. https://eprints.kname.edu.ua/43308/

 

Тези конференцій

♦ Improving the quality of cementing the production casing by oil well cement slurry «Silpan - P» of group «Ramsinks - 2M" / Nalivaiko O. I., Vynnykov Yu. L, Nalivaiko L. G., Melnikov O. L.,Reznichenko A. O. // Collection of scientific  articles «Energy. Energy saving and  rational nature use» Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanitles in Rodon / ISBN 978-83-7351-471-3; ISSN 2409-658X–2016.–№1(6). – P. 26–36

♦ Вплив постійного магнітного поля на високов’язку парафінисту нафту у  насосно-компресорних трубах/ Наливайко Л. Г. Наливайко О. І., Петраш Р. В., Хівренко В. М.. / Тези 70-ої ювілейної наукової конференції  професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. (Полтава, 23 квітня – 18 травня 2018 р. ) – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – С. 352-354.

♦ Гідрофобізація при вибійної зони пласта за допомогою кремнійорганічних з’єднань / О. І. Наливайко, Наливайко Л. Г., Петін В. В. студент групи 602 ММВ / Збірника  наукових праць (грудень 2016 року) студентів і викладачів факультету нафти і газу та природокористування. – Полтава: ПолтНТУ. – 2016. – 7 с.

♦ Дослідження технології впливу магнітних полів на високопарафінисту  нафту магнітними антипарафіновими установками (МАУ). / О. І. Наливайко, Л. Г. Наливайко, Ліхач О. В. / студент групи 601 ММВ,  Збірника  наукових праць ( грудень 2016 року) студентів і  викладачів факультету нафти і газу та природокористування . – Полтава: ПолтНТУ. – 2016. – 5 с.

♦ Информационная система диспетчерского мониторинга и управления режимами функционирования систем подачи и распределения воды / Хренов О. І. // Информационные системы и технрлогии ИСТ 2016. Материалы 5-й Международной научно-практической конференции, Харьков - Коблево 2016 г. – с. 141-143.

♦ Моделирование энергоэффективных режимов функционирования систем подачи и распределения воды Ресурсосбережение и энергоэффективность инженерной инфраструктуры урбанизированных территорий и промышленных предприятий. Материалы международной научно-технической интернет-конференции 2 – 27 февраля 2016 г. Харьков – ХНУГХ им. А.Н. Бекетова – 2016. с.72-73.